Robert Blasiak

罗伯特·布拉西亚

罗伯特·布拉西亚(Robert Blasiak),斯德哥尔摩大学斯德哥尔摩应变中心研究员,专攻国际合作、海洋资源可持续管理和海洋管护。