Shi Yi is a reporter at Thepaper.cn.

Shi Yi

Shi Yi is a reporter at Thepaper.cn.